Clean room

CLEAN ROOM

Clean Room Cleaning Tools

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทำความสะอาดในห้องสะอาด ( CLEAN ROOM )

See collections
CLEAN ROOM

Clean Room Particle Counters (Handheld)

เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจนับจำนวนอนุภาคในห้องสะอาดชนิดหิ้วถือ ที่อัตราการไหล 28.3 ลิตรต่อนาที สามารถนับอนุภาคในช่วง 0.3 ถึง 25ไมครอน โดยสามารถเลือกช่วงขนาดที่ต้องการตรวจวัดได้ และตรวจวัดพร้อมกันได้ 6 ขนาด มีความแม่นยำสูง ทำงานด้วยแบตเตอรี่ สามารถบันทึกผลการตรวจวัด, รายงานผลเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด

See collections
CLEAN ROOM

Clean Room Condensation Particle Counters

เป็นเครื่องนับอนุภาค ที่ใช้เทคโนโลยี แบบ water-based instrument มีอัตราการนับ (false-count rate) ที่ต่ำมาก ทำให้การนับอนุภาคขนาดเล็กมากมีความแม่นยำสูง (10 นาโนเมตร ที่อัตราการดูดอากาศตัวอย่างที่ 0.1 CFM (2.83 L/min) ถึงแม้จะทำการตรวจนับที่ความเข้มข้นของอนุภาคต่ำๆ นิยมใช้ TSI 9001 เพื่อตรวจสอบในสภาพแวดล้อมที่พื้นที่ขนาดเล็ก หรือพื้นที่ปิดเฉพาะ (Clean Zone/ Clean Area) ใช้ตรวจสอบในห้องสะอาดระดับสูงที่สุด ISO14644-1 Class 1 and Class 2 รวมถึงงานตรวจนับอนุภาคในอากาศอัดและก๊าซ CDA (CDA, N2 , AR_ISO8573-1 Class 1 and Class 2) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอากาศอัด หรือก๊าซ (CDA)โดยตรงปลอดภัยมากขึ้นจากการปนเปื้อนของอนุภาคขนาดนาโนเมตร

See collections
CLEAN ROOM

Real Time Viable Particle Counter

Real-Time Viable Particle Counter เครื่องตรวจนับการปนเปื้อนอนุภาคเชื้อแบบอ่านค่าได้ทันที เป็นเทคโนโลยีเครื่องตรวจวัดที่สามารถวัดอนุภาคได้ทั้ง 3 แบบในเครื่องเดียว ได้แก่ อนุภาคโดยทั่วไป Non-viable particle, อนุภาคเชื้อจุลชีพ Viable particle และการเก็บตัวอย่าง เพื่อนำไปวิเคราะห์เชื้อ Collection Filter เหมาะสำหรับ งานตรวจนับการปนเปื้อนของอนุภาคภายในห้องสะอาด ที่มีกระบวนการผลิตปราศจากเชื้อ โดยมีการปนเปื้อนไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด

See collections
CLEAN ROOM

Decontamination

เป็นเครื่องกำจัดเชื้อในรูปแบบไอระเหยของไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (VHP) โดยเทคนิคที่สามารถสร้างไอระเหยมีขนาดเล็กมาก ไม่มีสารตกค้างในพื้นที่ผิว ปลอดภัยกับผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อม และมีโปรแกรมควบคุมการทำงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ สามารถใช้งานร่วมกับ catalytic เพื่อกำจัดไอระเหยให้หมดไปจากระบบ (เหมาะสำหรับตู้ Biosafety Cabinet ที่มีระบบหมุนเวียนอากาศแบบพิเศษ)

See collections
CLEAN ROOM

Enzyme Analysis

Beta lactamase Enzymes LACTAMATOR
Enzyme ทำลายประสิทธิภาพยาในกลุ่ม penicillins, cephalosporins, penems และ monobactams

See collections
CLEAN ROOM

Diffrential Pressure

เครื่องมือตรวจวัดและทดสอบระบบระบายอากาศภายในอาคารที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย สามารถตรวจวัด ระดับความดันที่แตกต่าง (Differential Pressure) หรือ ความดันสัมบูรณ์ (Absolute Pressure) หรือ ความเร็วลม (Velocity) พร้อมกับ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ พร้อมทั้งคำนวณหาค่าปริมาตรอากาศในเครื่องมือตัวเดียวกัน

See collections