ระบบเติมอากาศในบ้าน A-ERV Home

A-ERV Home คือ ระบบปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค กำจัดอากาศเสียภายในบ้าน สร้างอากาศสะอาดคุณภาพดี

Click me!

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้ (Safety Instructions)

ข้อควรระวัง

 1. การติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องจะต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญการในเรื่องการติดตั้งระบบการเติมอากาศและฟอกอากาศเท่านั้น
 2. ก่อนทำการติดตั้งอุปกรณ์ จะต้องทำการตรวจสอบเช็คระบบสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงกับแแบข้อกำหนดของทางบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
 3. ก่อนเกิ่มการใช้งาน จะต้องทำการตรวจสอบเชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณให้ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
 4. ระมัดระวังไม่ให้เครื่องโดนน้ำหรืออยู่ในสภาพห้องที่มีความชื้นมากๆ หรือห้องที่มีสารกัดกร่อน
 5. ไม่ควรเหยียบหรือวางอุปกรณ์อื่นๆ บนเครื่อง
 6. ควรใช้สายไฟร่วมกับสายดินเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่ระบบไฟฟ้า และไม่ควรต่อสายไฟฟ้าร่วมกับท่อส่งแก๊ส ท่อส่งน้ำ และอุปกรณ์สายล่อฟ้า
 7. ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์
 8. ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะมือเปียก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
 9. หากต้องการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองให้ทำการปิดระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ก่อนทุกครั้ง

วิธีใช้งาน (Remote Control Operation Instructions)

 1. เสียบปลั๊กและกดปุ่ม Power เพื่อการทำงานของเครื่องมือ
 2. โหมด Normal : เครื่องจะทำการเข้าสู่โหมดนี้อัตโนมัติหากไม่ได้เลือกโหมดในการทำงาน โดยท่านสามารถเลือกปรับเพิ่ม/ลดปริมาณอากาศ และสามารถเลือกเปิด/ปิดการทำงานสร้างประจุลบ (Anion Generator) ได้
 3. โหมด Smart Airflow : ในโหมดนี้ช่วยปรับอัตราการไหลเวียนของอากาศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อมลพิษทางอากาศภายในห้องปริมาณมาก และหลังจากที่ค่ามลพิษทางอากาศลดลงแล้วตัวเครื่องจะทำการปรับอัตราการไหลเวียนของอากาศให้ลดลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพอากาศภายในห้องให้คงที่
 4. โหมด Sleep Care : ในโหมดนี้ พัดลมจะรักษาความเร็วหรืออัตราการหมุนอยู่ที่ระดับ 1 และท่านจะไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดอัตราการไหลเวียนของอากาศได้
 5. โหมด Internal Purification: ในโหมดนี้ ท่อเติมอากาศจากภายในนอกห้องจะถูกปิดระบบจะทำการปรับปรุงคุณภาพอากาศที่ไหลเวียนอยู่ภายในห้องในขณะที่ถ่ายเอาอากาศเสียภายในห้องออกไปด้วย รวมถึงท่านสามารถปรับเพิ่ม/ลด อัตราการไหลเวียนของอากาศ และเลือกเปิด/ปิดการทำงานสร้างประจุลบ (Anion Generator) ได้
 6. โหมด Internal Purification พร้อม Smart Airflow : ในโหมดการทำงานนี้ ท่อเติมอากาศจากภายนอกห้องจะถูกปิด อัตราไหลเวียนของอากาศจะถูกปรับอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณมลพิษของอากาศภายในห้อง และระบบจะทำการปรับคุณภาพภายในห้อง ในขณะที่ถ่ายเอาอากาศเสียภายในห้องออกไปด้วย
 7. โหมด Internal Purification พร้อม Sleep Care : ในโหมดการทำงานนี้ ท่อเติมอากาศจากภายนอกห้องจะถูกปิด อากาศไหลเวียนภายในห้องและพัดลมจะรักษาความเร็วหรืออัตราการหมุนอยู่ที่ระดับ 1 ระบบจะทำการปรับคุณภาพอากาศที่ไหลเวียนอยู่ภายในห้อง ในขณะที่ถ่านเอากากาศเสียภายในห้องออกไปด้วย
 8. Filter Reset : ชุดแผ่นกรองจะบรรจุให้มาในเครื่องจากโรงงานผู้ผลิต ดังนั้นหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดหน้าจอแสดงผลการทำงาน (Displays)

แผนผังของหน้าจอแสดงผลและเนื้อหาที่แสดงในแต่ละจุด

รายละเอียดการใช้งานรีโมทคอนโทรล (Remote Control Guide)

ข้อควรระวังในการใช้งานรีโมทคอนโทล
 • ตรวจสอบการใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้อง (ขั้วบวก ขั้วลบ)
 • ขณะใช้งานรีโมตควรหันช่องสัญญาณ Infrared ไปที่หน้าจอแสดงผลของเครื่อง โดยไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง
 • ขณะใช้งานหากพบว่ารีโมตทำงานไม่ปกติ อาจต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
 • ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปประจุไฟใหม่และไม่โยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และควรกำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาเบื้องต้น (Machine Maintenance)

ลำดับ

รายการชิ้นส่วน

ขนาด

ระยะเวลาบำรุงรักษา

 

1

 

Primary Filter

 

166x121x9mm

6-12 เดือน

ทำความสะอาดได้

 

2

 

Primary Filter

 

166x121x9mm

6-12 เดือน

ทำความสะอาดได้

 

3

 

H13 HEPA Filter

 

250x118x30mm

6-12 เดือน

เปลี่ยนชิ้นใหม่

4

Energy Recovery Core

165x165x115mm

ไม่ต้องเปลี่ยน

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลับสู่สารบัญ