occupational health

OCCUPATIONAL HEALTH

Acoustic Calibrator

เป็นเครื่องสอบเทียบเสียง Class 1 ที่สร้างระดับแรงดันเสียงที่ 114 dB ที่ความถี่ 1 kHz เหมาะสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง Class1, Class 2 และ เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม ที่มีไมโครโฟนขนาด ½”

See collections
OCCUPATIONAL HEALTH

Air Sampler

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน NIOSH/OSHA/EN 1232/ISO 13137
safe/EN1232 เหมาะสำหรับการตรวจวัดในโรงงานอุตสาหกรรม งานสิ่งแวดล้อม และงานวิจัยต่างๆสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทุกประเภท เช่น Sampling bag/Casette filter/cyclone/Impinger/Tube เป็นต้น

See collections
OCCUPATIONAL HEALTH

Air Sampling Media

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ, ถุง, คาสเซต สำหรับใช้งานกับปั๊ม

See collections
OCCUPATIONAL HEALTH

Dust Monitor

เครื่องตรวจวัดและรายงานผลค่าปริมาณฝุ่นในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อมได้ทันที ช่วยในการปรับแก้ไขหน้างานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอผลการวิเคราะห์ ตรวจวัดได้ทั้ง Dust, Smoke, Fume, Mist สามารถทำงานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

See collections
OCCUPATIONAL HEALTH

Heat Stress Monitor

เครื่องวัดความร้อนในสถานประกอบการ (Heat Stress Monitor WBGT) เหมาะสำหรับ สถานศึกษา เช่นมหาวิทยาลัย, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) และ หน่วยงานรับจ้างตรวจวัด (Consult) นำไปใช้ตรวจวัดความร้อนให้กับสถานประกอบการ ที่จะต้องมีการตรวจวัดและรายงานผลตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน

See collections
OCCUPATIONAL HEALTH

Indoor Air Qulaity

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร สามารถตรวจวัดได้หลาย Parameter พร้อมกัน มีความแม่นยำสูง และ เลือกเปลี่ยน Probe ให้เหมาะสมสำหรับงานต่างๆได้ โดยเน้นการตรวจวัด Parameter พื้นฐาน เช่น อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์,ก๊าซ CO2 ,CO,VOCs ฯลฯ

SEE COLLECTIONS
OCCUPATIONAL HEALTH

Lux Meter

เครื่องที่ใช้สำหรับตรวจวัดความเข้มแสง เพื่อประเมินระดับความสว่างบนพื้นที่การทำงานว่าเพียงพอต่อความต้องการที่มีมาตรฐานกำหนดเอาไว้หรือไม่ ซึ่งแบ่งเป็นบริเวณที่อาจนะเกิดอันตรายจากการมองเห็น เช่น บริเวณทางเดิน บริเวณที่มีเครื่องจักรทำงาน
งานที่ต้องใช้สายตามากกว่าปกติ เช่น งานเจียระไน งานแกะสลัก

See collections
OCCUPATIONAL HEALTH

Respirator Fit Test

เครื่องตรวจวัดความกระชับของหน้ากากแบบ Quantitative Fit Testing (เชิงปริมาณ) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA Compliant Fit Testing Protocal เหมาะกับหน่วยงานที่ต้องใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น,สารพิษ ใช้ระยะเวลาในการทดสอบที่รวดเร็วเพียง 2.29 นาที

SEE COLLECTIONS
OCCUPATIONAL HEALTH

Sound Level Meter

เครื่องวัดระดับความดังเสียง และวิเคราะห์ความถี่เสียง  หน้าจอสีแสดงผลชนิด OLED สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทั้งตัวเลข และกราฟได้ พร้อมปุ่มควบคุมการทำงานที่สะดวกต่อการใช้งาน เก็บผลการตรวจวัดในการ์ดความจำชนิด Micro SD มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอ่านผลการตรวจวัด เหมาะกับงานการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

See collections
OCCUPATIONAL HEALTH

Vibration Calibrator

คือเครื่องสอบเทียบความสั่นสะเทือนแบบหลายความถี่ ที่สามารถสอบเทียบได้ทั้ง Hand Arm และ Whole Body ออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน ISO 8041 เหมาสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดความสั่นสะเทือนประเภทต่าง ๆ ที่ความถี่ต่างกันตั้งแต่ 16 Hz ถึง 640 Hz ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกระดับการปรับเทียบได้ตั้งแต่ 1m/s2 ถึง 10m/s2

SEE COLLECTIONS
OCCUPATIONAL HEALTH

Vibration Meter

เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และวัตถุ ทุกชนิด เพื่อประเมินแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทั้งรูปแบบของแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งร่างกาย (Whole body vibration) และแรงสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน

See collections
OCCUPATIONAL HEALTH

Electromagnetic Field

เครื่องมือสำหรับตรวจวัด และวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่สูง แบบเลือกย่านการตรวจวัด สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทั้งรูปแบบของความเข้มสนาม และการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างๆได้ เหมาะกับงานด้านการสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์ และงานโทรคมนาคม

SSE COLLECTIONS
OCCUPATIONAL HEALTH

Noise Dosimeter

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมชนิด Cable-free สามารถตรวจวัดเสียงตามมาตรฐานต่างๆ ตั้งค่าการตรวจวัดได้ 3 Profile ในเครื่องเดียวกัน ตัวเครื่องมีระบบเก็บข้อมูลในการตรวจวัดปริมาณเสียง และสามารถต่อใช้งานร่วมกับ Computer เพื่อประมวลผลข้อมูลได้
มีขนาดขนาดเล็กกะทัดรัด แข็งแรง พร้อมด้วย MEMS Microphone เพื่อป้องกันการเกิด Vibration Shock

See collections
OCCUPATIONAL HEALTH

Gas Monitor

เครื่องวัดก๊าซแบบพกพาโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อม
ที่มีข้อจำกัดสูงและสถานที่อันตราย สามารถตรวจวัดความเข้มข้นและการรั่วไหลของก๊าซ
ได้สูงสุด 7 ชนิด พร้อมกัน โดยเลือก Sensor การตรวจวัดได้

See collections