Electro Magnetic Field Meter

เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับงานความปลอดภัย

 • เครื่องมือรุ่น : Radman (XT)/ NardaLert S3

  / ผู้ผลิต : NARDA Safety Test Solutions

  ลักษณะงาน : ประเมินการสัมผัสส่วนบุคคลต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัย

  รายละเอียดสินค้า : เป็นเครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดติดตัวบุคคล ที่ใช้งานง่าย สามารถเลือกมาตรฐานที่จะใช้ในการทำการวัดและเปรียบเทียบได้ตามต้องการ และอ่านผลเป็นร้อยละเทียบกับค่ามาตรฐาน โดยตัวเครื่องจะทำการเตือนเมื่อความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงเกินกว่าของค่ามาตรฐาน

  คุณสมบัติ :

  • สามารถเลือกตรวจวัดได้ทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า มี Data-logger
  • เลือกการสัมผัสได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ICNIRP, IEEE, FCC เป็นต้น
  • ช่วงความถี่ของสนามตั้งแต่ 100 kHz ถึง 50 GHz
  • มีระบบเตือนด้วยแสง, เสียงและสั่นสะเทือน


 • เครื่องมือรุ่น : ELT-400

  / ผู้ผลิต : NARDA Safety Test Solutions

  ลักษณะงาน : ประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็ก ช่วงความถี่ต่ำ (1Hz -400 kHz) แบบ Broadband

  รายละเอียดสินค้า : เป็นเครื่องมือตรวจวัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก ช่วงความถี่ต่ำ และใช้ในการทดสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน

  คุณสมบัติ :

  • วัดความเข้มสนามแม่เหล็กตามมาตรฐาน IEC/EN 62233, IEC62311, ICNIRP, BGV B11
  • ช่วงความถี่ของสนามแม่เหล็ก 1 Hz ถึง 400 kHz
  • ช่วงการตรวจวัด 32 µTesla – 80 mTesla
  • ชุดหัววัดสนามแม่เหล็กแบบ 3 แกน (X,Y,Z) และมีขนาด 100 ตร.ซม. มาตรฐาน EN/IEC 62233 กำหนดไว้ผลการตรวจวัดเป็น %STD และ Tesla


 • เครื่องมือรุ่น : RadMan 2

  / ผู้ผลิต : Narda STS

  ลักษณะงาน : อุปกรณ์เตือนสำหรับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก จากการแผ่กระจายโดยเครื่องส่งสัญญาณออกอากาศ สถานีฐานโทรศัพท์มือถือ และระบบเรดาร์

  รายละเอียดสินค้า : RadMan 2LT และ RadMan 2XT เป็นอุปกรณ์สำหรับเตือนภัยพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีระดับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง ตัวอย่างเช่น การสื่อสารโทรคมนาคมและเรดาร์ เพื่อทดสอบการสัมผัส ว่าเกินมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

  คุณสมบัติ :

  • การตรวจสอบความถี่ที่กว้างถึง 8 GHz (LT) หรือ 60 GHz (XT)
  • ตรวจวัดแบบ Isotropic ทั้ง E-field และ H-field พร้อม Shape frequency Response
  • การทดสอบเซ็นเซอร์อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง
  • ไฟสัญญาณเตือนมองเห็นได้ชัดเจน
  • ใช้งานได้ 800 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
  • ตัวดูดซับ HF ช่วยลดผลกระทบของร่างกาย
  • การตรวจจับสัญญาณ short pulse signals (XT)
  • ออกแบบสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง (IP65)
  • Data logger สำหรับการบันทึกข้อมูลUSB-C สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล


 • เครื่องมือรุ่น : NBM 520 / NBM 550

  / ผู้ผลิต : NARDA Safety Test Solutions

  ลักษณะงาน :ประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงความถี่สูง (100 kHz ถึง 60 GHz แบบ Broadband

  รายละเอียดสินค้า : เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ตรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อประเมินอันตรายจากการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งในชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ

  คุณสมบัติ :

  • ช่วงในการตรวจวัด 100 kHz ถึง 60 GHz ขึ้นกับชุดหัววัด
  • โดยสามารถเลือก Probe ให้เหมาะสมกับช่วงความถี่ที่ต้องการตรวจวัดได้ ได้ ทั้ง Electric และ Magnetic Field
  • Probe ในการตรวจวัดเป็นชนิด Intelligence สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจากตัวเครื่อง
  • สามารถตรวจวัดได้ทั้งแบบครั้งละ 1 แกน (X,Y,Z) และค่าเฉลี่ยทั้ง 3 แกน (RMS)
  • สามารถตรวจวัดได้ทั้งความเข้มของสนาม (Field Strength) เปอร์เซ็นต์เทียบกับมาตรฐาน(STD) และสามารถดูผลการตรวจวัดแบบ History Mode Memory ได้
  • สามารถบันทึกพิกัดดาวเทียม ในขณะที่ทำการตรวจวัดได้ ด้วย Plug-In GPS Receiver
  • สามารถบันทึกเสียง (Voice Comment) ในขณะที่กำลังทำการตรวจวัดได้


 • เครื่องมือรุ่น : EHP 50-F

  / ผู้ผลิต : NARDA Safety Test Solutions

  ลักษณะงาน : ประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงความถี่ต่ำ (1Hz -400 kHz) แบบเลือกย่านความถี่ (Selective band)

  รายละเอียดสินค้า : เป็นเครื่องมือตรวจวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงความถี่ต่ำ

  คุณสมบัติ :

  • ช่วงความถี่ของสนามแม่เหล็ก 1 Hz ถึง 400 kHz
  • ชุดหัววัดมีทั้งชนิด 3แกน และแกนเดียว
  • รูปแบบการตรวจวัด RMS และ Weighted Peak
  • หน่วยการตรวจวัด: V/m, A/m, Power Density, Tesla และ % (of standard)ตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ICNIRP, IEEE, FCC เป็นต้น


 • เครื่องมือรุ่น : AMS-8061

  / ผู้ผลิต : NARDA Safety Test Solutions

  ลักษณะงาน : Selective Area Monitor AMS-8061

  รายละเอียดสินค้า : เครื่องวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเลือกย่านวัดความถี่วิทยุชนิดติดตั้ง (Selective Area Monitor) สำหรับการตรวจวัดแบบต่อเนื่องทั้งในและนอกสถานที่

  คุณสมบัติ :

  • ช่วงความถี่ตั้งแต่ 100 kHz ถึง 6 GHz
  • กำหนดการตรวจวัดได้ถึง 20 ช่วงความถี่ ตรวจจัด
  • แจ้งเตือนและถ่ายโอนข้อมูลการตรวจวัดอัตโนมัติผ่าน cellular modem พร้อมระบุพิกัด โดยใช้แหล่งพลังงานจาก Solar Cell

    • เครื่องมือรุ่น : SRM3006

  / ผู้ผลิต : NARDA Safety Test Solutions

  ลักษณะงาน : ประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วงความถี่สูง (9 kHz ถึง 6GHz) แบบเลือกย่านความถี่ (Selective band)

  รายละเอียดสินค้า : เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัด และวิเคราะห์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่สูง แบบเลือกย่านการตรวจวัด สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้ทั้งรูปแบบของความเข้มสนาม และการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างๆได้ เหมาะกับงานด้านการสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์ และงานโทรคมนาคม

  คุณสมบัติ :

  • ช่วงการตรวจวัด: 9KHZ-6 GHz
  • ชุดหัววัดมีทั้งชนิด 3แกน และแกนเดียว สามารถเลือกชุดหัววัดได้ทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
  • หน่วยในการตรวจวัด: V/m, A/m, Power Density และ % (of standard)
  • Mode ในการตรวจวัด: Spectrum Analysis, Safety Evaluation และ Level Recorder พร้อม Optionได้แก่ UMTS P-CPICH Modulation, Scope และ LTE
  • เลือกตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ICNIRP, IEEE, FCC เป็นต้น
  • สามารถบันทึกพิกัดดาวเทียม ในขณะที่ทำการตรวจวัดได้ ด้วย Built -In GPS Receiver
  • สามารถบันทึกเสียง (Voice Comment) ในขณะที่กำลังทำการตรวจวัดได้


MORE PRODUCTS

Contact Us

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

7/139 หมู่ที่ 13 ซอยสันตินคร 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 • Tel : (+66)2 116 5860
 • Fax : (+66)2 116 7140


 • To get started with us, please contact our Business Development Team at

  ฝ่ายขาย [email protected]
  ฝ่ายบริการ [email protected]
  ฝ่ายบัญชี&การเงิน [email protected]