เทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดก๊าซ

เครื่องวัดแก๊ส Sensorgas

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ใดที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ??  ซึ่งการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับก๊าซที่คุณต้องการวัด ความเข้มข้นที่คาดไว้ และปัจจัยอื่นๆ เช่น ก๊าซอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมที่อาจรบกวนการตรวจวัด และการป้องกันการระเบิด  

ด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่หลากหลาย คุณสามารถตรวจสอบก๊าซที่ติดไฟ ก๊าซพิษ ออกซิเจน และไอระเหยได้ นอกจากการเลือกเซ็นเซอร์ เราควรเลือกชนิดของเครื่องวัดให้เหมาะสมกับงานด้วย เช่น เครื่องส่งสัญญาณแบบอยู่กับ ที่อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซแบบพกพา  

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดก๊าซ

Catalytic Combustion (CC)

Catalytic Combustion คือ การเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาหรือที่เรียกว่าโทนสีความร้อน (HT) เป็นหลักการวัดที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจจับก๊าซและไอระเหยที่ติดไฟได้ จนถึงขีดจำกัดการระเบิดที่ต่ำกว่า (LEL) เซ็นเซอร์สองตัว (ตัวตรวจจับและตัวอ้างอิง) เชื่อมต่อกันผ่านวงจร “Wheatstone Bridge” ส่วนผสมของก๊าซหรือก๊าซที่ติดไฟได้จะไหม้เมื่อสัมผัสกับเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับตัวเร่งปฏิกิริยาและออกซิเจน ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนี้จะเพิ่มความต้านทานไฟฟ้า สิ่งนี้ทำให้เกิดกระแสที่วัดได้ซึ่งเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของก๊าซที่ติดไฟได้ 

 • การวัดผลรวมของก๊าซและไอระเหยที่ติดไฟได้
 • 0 – 100 % LEL
 • ความแม่นยำในการวัดสูง
 • พฤติกรรมการแสดงผลเชิงเส้น
Sensor

Thermal Conductivity (TC)

วัดปริมาณก๊าซด้วยค่าการนำความร้อน (TC) ของก๊าซพิษและก๊าซไวไฟ สามารถวัดได้ที่ความเข้มข้นสูงถึง 100% โดยปริมาตร หลักการทำงานคล้ายกับการเผาไหม้ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งรวมถึงวงจร “สะพานวีตสโตน” ความแตกต่างระหว่างทั้งสองอยู่ในองค์ประกอบที่วัดได้: การนำความร้อนไม่ได้วัดความไวไฟ ดังนั้นจึงไม่ต้องอาศัยออกซิเจนที่มีอยู่ โดยใช้การอ้างอิงก๊าซชนิดที่สองที่มีระดับการนำความร้อนต่างกัน เช่น การใช้อากาศเป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจวัด 

Thermal Conductivity (TC)
 • ก๊าซพิษและไวไฟ
 • ช่วงการวัดกว้าง (สูงสุด 100 vol.%)
 • เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

Photoionization Detector (PID)

ในเครื่องตรวจจับโฟโตไอออไนเซชัน (PID) อากาศจะถูกดูดกลืนและสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลตในเซ็นเซอร์ โฟตอนในแสงยูวีทำให้โมเลกุลบางตัวสลายตัวเป็นไอออนและอิเล็กตรอนที่มีประจุบวก กระแสไฟที่วัดได้จะถูกสร้างขึ้นระหว่างอิเล็กโทรดในห้องตรวจวัด ซึ่งตัวตรวจจับจะแปลงเป็นค่าที่วัดได้ตามสัดส่วนของความเข้มข้นของก๊าซ ก๊าซเป้าหมายของโฟโตไอออไนเซชันคือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เช่น ตัวทำละลายและน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันทำความร้อน หรือไอพาราฟิน อาจเป็นอันตรายได้แม้ในระดับความเข้มข้นต่ำมาก เครื่องตรวจจับโฟโตอิโนไนเซชันสามารถตรวจสอบสารเหล่านี้ได้มากกว่า 300 ชนิดในกลุ่มหรือทีละตัว จำนวนมากแม้ในความเข้มข้นต่ำกว่า 1 ppm 

 • สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
 • เวลาตอบสนองสั้น ๆ
 • ความไวสูงมาก
 • ก๊าซที่ตรวจวัดได้จำนวนมาก
Photoionization Detector (PID)

Zirconium Dioxide (ZD)

หลักการนี้ใช้หลักการเดียวกับ การวัดออกซิเจนด้วย Electrochemical Sensor แต่ทำจากเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ เพื่อใช้สำหรับการวัดค่าออกซิเจน ที่อุณหภูมิสูง (> 650 °C) เซอร์โคเนียมไดออกไซด์มีลักษณะเหมือนอิเล็กโทรไลต์สำหรับออกซิเจน ซึ่งขนส่งไอออนของออกซิเจน ซึ่งจะเกิดการสร้างกระแสที่วัดได้เมื่อมีความดันบางส่วนต่างกันระหว่างทั้งสองด้านของเมมเบรน หลักการวัดนี้ไม่ไวต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และสามารถระบุผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์และในช่วงการติดตาม (ppm)

Zirconium Dioxide (ZD)
 • คัดสรรสำหรับการวัดก๊าซออกซิเจน
 • เวลาตอบสนองสั้นมาก
 • ไม่ไวต่อสภาวะแวดล้อม
 • อายุการใช้งานยาวนาน

Infrared (IR)

วิธีการวัดแบบอินฟราเรดใช้ตรวจวัดก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับแสงในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ ซึ่งส่วนประกอบทางธรรมชาติหลักของอากาศ เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน ไม่สามารถทำได้ ลำแสงอินฟราเรดสองลำที่มีความยาวคลื่นต่างกัน (ลำแสงวัดและลำแสงอ้างอิง) จะถูกนำเข้าไปในห้องตรวจวัดโดยที่ลำแสงอินฟราเรดกระทบกับตัวตรวจจับสองตัว (ตัวตรวจวัดและตัวตรวจจับอ้างอิง) หากลำแสงวัดลดลงเนื่องจากการดูดกลืนของก๊าซ ความเข้มที่ลดลงจะสอดคล้องกับความเข้มข้นของก๊าซ ก๊าซที่สามารถตรวจจับได้ด้วยอินฟราเรด รวมถึงก๊าซเฮเทอโรอะตอมมิกทั้งหมด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

 • ก๊าซที่ติดไฟได้และ CO2
 • ความไวข้ามต่ำ
 • ความแม่นยำสูง
 • อายุการใช้งานยาวนาน
Infrared (IR)

Electrochemical (EC) 

เซลล์วัดไฟฟ้าเคมีมีลักษณะการทำงานคล้ายกับแบตเตอรี่ ก๊าซที่คุณต้องใช้ในการวัดจะกระจายผ่านเมมเบรนเข้าไปในเซ็นเซอร์ ซึ่งประกอบด้วยอิเล็กโทรดสามขั้ว (อิเล็กโทรดสำหรับการทำงาน อิเล็กโทรดอ้างอิง และอิเล็กโทรดเคาน์เตอร์) และอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ส่วนประกอบแต่ละส่วนถูกปรับให้เข้ากับก๊าซที่เกี่ยวข้อง ปฏิกิริยากับอิเล็กโทรดทำงานจะสร้างการไหลของไอออนไปยังอิเล็กโทรดตัวนับ กระแสที่วัดได้สอดคล้องกับความเข้มข้นของก๊าซที่ถูกตรวจสอบ วิธีการวัดทางไฟฟ้าเคมีเหมาะสำหรับการตรวจวัดก๊าซแบบเฉพาะเจาะจง 

Electrochemical (EC) 
 • ก๊าซพิษ O2 และ H2
 • พฤติกรรมการแสดงผลเชิงเส้น
 • ประหยัดพลังงานมาก
 • มีความไวสูง

Chemisorption (CS) 

ในการดูดซับเคมี องค์ประกอบของเซ็นเซอร์ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ (เช่น ทินไดออกไซด์) ที่อยู่ในห้องตรวจวัดที่มีอุปกรณ์ดักจับเปลวไฟ การเกิดออกซิเดชันของก๊าซจะทำให้องค์ประกอบของเซ็นเซอร์เพิ่มการนำไฟฟ้า กระแสไฟจะถูกแปลงเป็นสัญญาณเอาท์พุตที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของก๊าซ อุณหภูมิขององค์ประกอบเซ็นเซอร์จะถูกปรับตามก๊าซที่กำลังตรวจสอบ  Chemisorption(การดูดซับเคมี)เหมาะสำหรับการตรวจหาก๊าซที่ติดไฟได้และก๊าซพิษที่หลากหลาย โดยมีลักษณะเฉพาะด้วยเซ็นเซอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีต้นทุนต่ำ 

 • ก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ
 • คุ้มค่า
 • ช่วงการวัดต่างๆ (vol.-%, LEL, ppm)
 • อายุการใช้งานยาวนาน
Senser Gas

สรุป

เซนเซอร์วัดก๊าซแต่ละชนิดถูกออกแบบมาเพื่อการตรวจวัดก๊าซไม่เหมือนกัน ควรเลือกให้เหมาะสม และตรวจสอบช่วงการตรวจวัดให้เหมาะสมตามงานและสภาพแวดล้อมด้วย 

ที่มา : https://www.gfgsafety.com/sg-en/gas-know-how/sensor-technology 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก